Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021
Kê khai phiếu điều tra kinh tế trực tuyến

- Doanh nghiệp, HTX kê khai tại địa chỉ: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

- Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội kê khai tại địa chỉ: https://hcsn2021.gso.gov.vn

- Cơ sở Hành chính kê khai tại địa chỉ: https://hc2021.moha.gov.vn

 
Skip portletPortlet Menu
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 QUÝ II
Hỏi đáp về tổng điều tra cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
Xem nội dung tại đây
Bài cổ động điều tra cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
Xem nội dung tại đây
 
Skip portletPortlet Menu
Tin tức sự kiện
Hỏi đáp về tổng điều tra cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
Xem nội dung tại đây
Bài cổ động điều tra cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
Xem nội dung tại đây
 
Skip portletPortlet Menu
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 - VIDEO HƯỚNG DẪN
Hỏi đáp tổng điều tra kinh tế
Xem nội dung tại đây
Video hướng dẫn nhập phiếu doanh nghiệp
Xem video tại đây
Video hướng dẫn tra cứu mã sản phẩm
Xem video tại đây
Video hướng dẫn cung cấp thông tin đơn vị sự nghiệp, hiệp hội
Xem video tại đây
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An