Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 7/2021
 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 7/2021 (12/08/2021 10:24 PM)

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 nghị định và 4 quyết định.


Trong đó, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Nghị định gồm 3 chương, 39 điều, trong đó quy định: Trách nhiệm truyền tin; tần suất, thời lượng phát tin; mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; tình huống khẩn cấp về thiên tai; các loại dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.


Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ gồm 4 chương và 29 điều về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, cụ thể: Những quy định chung; kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; yêu cầu về quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và phá dỡ nhà chung cư; quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; cơ chế áp dụng trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.


Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Ban hành kèm theo Nghị định 6 phụ lục, cụ thể: Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết, vật phẩm phụ và vật dụng khác; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5-20%.


Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Nghị định gồm 7 điều, trong đó quy định: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tiêu chí phân loại cảng biển; phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển; quy trình đánh giá, phân loại cảng biển.


Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tiêu chí phân loại; trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; trách nhiệm hội đồng thành viên, chủ tịch công ty mẹ, người đại diện phần vốn Nhà nước trong mô hình công ty mẹ - công ty con; trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó quy định: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.


Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 gồm có 11 điều, trong đó quy định: Phương pháp rà soát, xác định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; thời gian rà soát, xác định; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; trách nhiệm của các bộ, ngành ở Trung ương; trách nhiệm của UBND các cấp.

Chí Kiên
Nguồn: Chinhphu.vn(12/8/2021)


 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An