Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1)
 
UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) (29/09/2021 07:11 PM)

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Theo đó, trong đợt 1, UBND tỉnh quyết định giao vốn trong nước (bao gồm vốn đối ứng ODA) là 9.965.410 triệu đồng; vốn nước ngoài là 1.171.326 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin từ các bộ, ngành Trung ương để tham mưu UBND tỉnh điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có chất lượng, hiệu quả. Hằng năm theo thông báo chỉ tiêu vốn của Trung ương, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công cho các dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao tại Quyết định này. Trong đó, ưu tiên tham mưu bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới nhằm sớm hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của các dự án này.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tập trung cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý nợ công, cải thiện cân đối ngân sách nhà nước từng bước tăng tích lũy cho đầu tư phát triển và trả nợ vay. Phấn đấu vượt thu hàng năm (nếu có) để bố trí vốn đối ứng phần ngân sách địa phương cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương theo cơ cấu nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là đối ứng các dự án ODA.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm phù hợp với Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 được giao tại Quyết định này.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án: Căn cứ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm phù hợp với khả năng thực hiện các dự án. Không triển khai thực hiện khối lượng vượt kế hoạch giao vốn hàng năm để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo Luật Đầu tư công. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, các cơ quan, đơn vị phải tự cân đối hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao, các cơ quan đơn vị phải huy động và bố trí đủ phần vốn ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư hoàn thành các dự án theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về việc hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

Chủ động hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh dự án làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm.

PQ (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An