Ngày 8 tháng 8 năm 2022
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Sớm triển khai gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025.

Sở Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An


Sở Xây dựng đang xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn giáo viên dạy ngoại ngữ, điều kiện về cơ sở vật chất cho việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường; cơ chế thu, sử dụng mức thu, đối tượng miễn giảm mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Nội vụ đang xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 4/3/2016.

UBND huyện Tân Kỳ đang xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021 – 2030.

Sở Công thương đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và những năm tiếp theo trước khi trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Sở Giao thông Vận tải đang xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo Nghị quyết về “Cơ chế, chính sách trích ngân sách địa phương để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào dự thảo Quyết định về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An